Polityka prywatności

Polityka prywatnośći 25.05.2018

Polityka Prywatności hooliganelf.pl

Postanowienia Ogólne:

1.1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem hooliganelf.pl(Polityka Prywatności).

1.2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Klienta Serwisu, bądź inną osobę wchodzącą na stronę internetową Sklepu, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów zrobionych na platformie hooliganelf.pl.

1.3. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi.

1.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością hooliganelf.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach obsługi transakcji sprzedaży towarów, a także w celach ich archiwizacji.

1.5. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.6. Klienci mogą przeglądać asortyment sklepu internetowego hooliganelf.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych, jednakże w celu złożenia zamówienia bądź rejestracji konta podanie danych osobowych wskazanych w pkt 2.1. jest obowiązkowe.

Zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych:

2.1. Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu, a także nazwa firmy, NIP, adres – jeżeli Klientem jest przedsiębiorca.

2.2. Dane osobowe Klientów podawane w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów:

– kontaktowania się z Klientem w sprawie zamówień,

– obsługi konta Klienta, w tym procesu rejestracji,

– logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień,

– zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w ramach selesctshop.pl,

– księgowych,

– organizowania dostawy produktów,

– rozpatrywania reklamacji,

– obsługi zwrotu zakupionego towaru,

– do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży

2.3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter hooliganelf.pl, bądź na swój numer telefonu informacje o promocjach lub akcjach rabatowych.

2.4. Podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

2.5. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

 • identyfikację Klientów i pokazywania, że są zalogowani
 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 • zapamiętywanie produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
 • zapamiętanie danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
 • dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 • personalizację przekazów marketingowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

2.6. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.7. Oproramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

2.8. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania

b) czas wysłania odpowiedzi

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]

f) informacje o przeglądarce Użytkownika

g) informacje o adresie IP

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

2.9. Administrator bazy danych osobowych zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych:

– jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta lub

– gdy istnieje inna podstawa prawna, np. wynikająca z prawa finansowego, która będzie nakładała na Administratora obowiązek dalszego przetwarzania danych lub

– w przypadku Klientów, którzy robili zakupy w hooliganelf.pl, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych, tj. 10 lat.

Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że Administrator jest prawnie zobowiązany, aby dalej przetwarzać  dane Klienta, Klient zostanie o tym poinformowany.

Ochrona danych osobowych:

3.1. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

3.2. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora w okresie posiadania przez Klienta Konta w serwisie hooliganelf.pl oraz na czas zrealizowania dostawy, wykorzystania uprawnień reklamacyjnych bądź na użytek ewentualnych postępowań sądowych.

3.2. Dostęp do danych osobowych ma jedynie Administrator, który nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim, za wyjątkami opisanymi poniżej.

3.3. Administrator przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

3.4. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności).

3.5. hooliganelf.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia mu usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Klientów we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby hooliganelf.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

3.6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Prawa i obowiązki Klienta:

4.1. Każdy Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz, z zastrzeżeniem pkt 2.9, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.  W celu realizacji tych uprawnień Klient może skontaktować się ze Administratorem bazy danych wysyłając e-mail na adres: larysa@hooliganelf.pl

4.2. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: larysa@hooliganelf.pl  poinformować o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

4.3. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

4.4. Każdy Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki hooliganelf.pl wykorzystał dane osobowe Klienta. Poniżej znajdują się dane kontaktowe organu nadzorczego.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 53 10 440

Fax +48 22 53 10 441

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pldesiwm@giodo.gov.pl

Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

pl_PLPL
0
  0
  Co my tu mamy...
  Nic tu nie ma!Wracaj na stragan